درباره ما

معرفی و تاریخچه موسسه آموزشی ماهران کودک

موسسه گروه آموزشی ماهران کودک  یک موسسه آموزشی  تخصصي، پژوهشي و مستقل است كه از سال ۱۳96 به همت خانم دکتر زهره آرال و همکاری جمعي از مربيان، مدرسان، نويسندگان و كارشناسان آموزش كودكان و خردسالان فعاليت خود را آغاز كرده است. كمك به زندگی سالم و شايسته براي همه كودكان و فراهم كردن فرصت هاي مناسب برای  رشد فکری و آموزشی  برای آن‌ها، دورنمايي است كه موسسه براي تمامي كودكان ایران متصور است. با اين آگاهي كه توجه به برنامه هاي مراقبت براي رشد و تكامل كودكان از همان بدو تولد موجب خواهد شد تا كودكان بتوانند به حداكثر توانايي ها و استعدادهاي خود دست يابند. اصول بنيادين كار در موسسه گروه آموزشی ماهران کودک § آموزش هاي مبتني بر الگوی انسان گرایی § آموزش هاي مشاركتي به عنوان يك روش موثر و همه جانبه § توجه به گسترش برنامه هاي فرهنگی در جهت رشد كودك § رفع تبعيض جنسي در برنامه هاي آموزشي § توانمندسازی مربیان و والدین در حمایت و رشد کودکان روش هاي كار:  تحقيق و پژوهش در زمينه آموزش كودكان خردسال وآموزش محاسبات ذهنی به وسیله چرتکه  برگزاري دوره هاي آموزشي براي مربيان ،  معلمان ، كارشناسان ، مديران ، والدين  جلب مشاركت سازمان هاي دولتي و غير دولتي در حمايت از برنامه هاي آموزشی براي رشد و تكامل كودكان  آماده سازي منابع ، كتاب ، جزوه و فيلم هاي آموزشي براي مربيان ، مديران و كارشناسان آموزشي والدين  كمك به تجهيز و راه اندازي  شعب آموزشگاه ماهران  در سراسر كشور